1e graad

De middenschool: A-stroom met optie sport

Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. Enerzijds worden doorzettingsvermogen, teamspirit en fair play uit de sportlessen doorgetrokken naar onze aanpak in de algemene vakken, anderzijds vormt de verscheidenheid aan sportopties een sterk motiverende factor voor de studieaanpak van de leerling.
Met het oog op de toekomst leggen we het hoofdaccent op vakinhoudelijke competenties en studieresultaten, zodat de leerling na het tweede jaar vrij is om te kiezen voor sport of om eender welke andere studierichting aan te vatten.

Een ervaringsgerichte context

Buiten de eigen sportinfrastructuur werken wij samen met tal van externe partners die onze ervaringsgerichte aanpak en realistische context mee vorm geven. Al onze sportcoaches zijn experten binnen hun sporttak en hebben jarenlange nationale en/of internationale ervaring. Onze school neemt deel aan zowel nationale (MOEV) als internationale (ISF) schoolcompetities.

B-stroom basisoptie sport

Heb je interesse in sport? Wil je graag anderen ondersteunen en begeleiden tijdens bewegingsactiviteiten? Wil je graag leren leven op een gezonde en veilige manier?
Dan is onze nieuwe richting wellicht iets voor jou!

Mens sana in corpore sano: je hoeft geen Latijn te kennen om dit gezegde te begrijpen. Een gezonde geest in een gezond lichaam. We voelen ons pas helemaal goed als we zowel mentaal als fysiek tip top in orde zijn.

Je verkent jouw motorische mogelijkheden in sportdisciplines en leert wat gezond bewegen inhoudt. Daarnaast leer je het maatschappelijk belang van beweging en voeding om een gezonde en energieke levensstijl te bereiken en bevorderen bij jezelf en anderen. Sport is jouw motor. Je verkent jouw mogelijkheden in verschillende sporttakken en je ontwikkelt je verder in jouw keuzesport. Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden via bewegingsactiviteiten en leert de juiste vakterminologie gebruiken. Wanneer je kennis hebt gemaakt met al deze mogelijkheden, zal je al een helder beeld gevormd hebben van alle beroeps- en studiemogelijkheden waarbij je jouw talenten kan inzetten.

Je kan je studies in de tweede graad verder zetten in de opleiding Beweging en Sport, dit binnen de arbeidsmarktfinaliteit. Deze opleiding bereidt je voor om na je studies aan de slag te gaan als organisator en ondersteuner van verschillende sport-, bewegings- en spelactiviteiten.

2e graad

Sportwetenschappen

In de studierichting sportwetenschappen (doorstroom) krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator.

Sport

De richting sport (dubbele finaliteit) beschouwt de sporttechnische component als een doel op zich en combineert aanleg voor sport met een degelijke algemene vorming.

3e graad

Sportwetenschappen

In de studierichting sportwetenschappen (doorstroom) krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator. Deze studierichting mikt op universitaire studies als vervolg.

Sportbegeleiding

De richting sportbegeleiding (dubbele finaliteit) beschouwt de sporttechnische component als een doel op zich en combineert aanleg voor sport met een degelijke algemene vorming. Deze studierichting bereidt de leerlingen vooral voor op vervolgonderwijs op bachelorniveau.

7e jaar: sportclub- en fitnessbegeleider

Word een specialist

Sportschool Hasselt bereidt haar leerlingen in de eerste plaats voor om vervolgstudies (bachelor- of masterniveau) aan te vatten. Wie zich echter nog niet helemaal klaar voelt voor deze volgende stap of in zichzelf een gedreven sportcoach ziet, kan een 7e jaar sportclub- en fitnessbegeleider volgen.
Dit Se-n-Se-jaar bereidt de leerlingen voor op een beroep in de sportieve vrijetijdsbesteding. Het is de bedoeling dat ze de sleutelvaardigheden en competenties verwerven waarover een fitnessbegeleider, personal trainer, animator van sportactiviteiten of ontspanning en vrije tijd moet beschikken. Het behalen van het eindcertificaat geeft de leerling een stevige voet tussen de deur om onmiddellijk werk te vinden in de sportsector of deel te nemen aan vervolgopleidingen binnen de Vlaamse trainersschool.

Toelatingsvoorwaarden

Dit bijkomende jaar is een vervolgopleiding binnen het studiegebied Sport.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een basiskennis hebben van trainingsleer, sportfysiologie en anatomie. Als basisvoorwaarde geldt dat de leerling in het bezit moet zijn van een diploma secundair onderwijs. De rechtstreekse toelating hangt af van de gevolgde richting in de derde graad.
Vanuit studierichtingen die niet tot het studiegebied Sport horen, is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Extra troeven

Tijdens de opleiding sport- en fitnessbegeleider kan de leerling nog vijf extra diploma’s behalen:

• bedrijfsbeheer
• hoger redder (VTS)
• initiator algemeen gedeelte (VTS)
• initiator fitness specifiek gedeelte (VTS)
• instructeur B algemeen gedeelte (VTS)
• physical trainer in samenwerking met Physical Coaching Academy

Physical trainer

De opleiding ‘Physical Trainer’ is bestemd voor iedereen die fundamentele kennis wil opdoen om werkzaam te zijn in de fitness- en gezondheidssector. Deze opleiding in combinatie met school is uniek in Vlaanderen. Indien je geslaagd bent voor deze opleiding , kan je je als Fitness Instructor ( EQF level 3 ) registreren bij EREPS ( European Register of Exercise Professionals) . De registratie in het EREPS staat garant voor kwaliteit en professionaliteit en opent vele deuren in de sportsector. EREPS wordt ook erkend door Europe Active, de Europese overkoepelende organisatie in sport en gezondheid.

Topsport

Topsport golf

Golf Vlaanderen leidt op de topsportafdeling van onze sportschool jongeren op om zowel hun golf- als studiecarrière alle kansen te geven. De doelstelling is om ambitieuze én talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Studeren op de GV-Topsportschool kan niet zomaar. In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en je moet de ambitie hebben om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak. Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie in de commissie zetelen. Zij nemen de beslissing, op voorstel van Golf Vlaanderen, over de toekenning van het topsportstatuut. Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor één schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter dus elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om het statuut te hernieuwen. Op studiegebied worden de topsportleerlingen individueel begeleid om hun kans op hogere studies te vrijwaren.

Wens je een statuut aan te vragen?

Golf Vlaanderen
Karine Guerman – sporttechnisch directeur

Leuvensesteenweg 643/3, 1930 Zaventem
02 752 83 30
info@golfvlaanderen.be
www.golfvlaanderen.be

F-statuut tennis, voetbal, triatlon, ...

Om topsporters in bovenstaande sporten alle kansen te geven om zowel in de sport als op school uit te blinken, stippelde de Vlaamse overheid een flexibel leertraject buiten de topsportafdeling uit. Dat stelt toptalenten in staat om sport en school in de best mogelijke omstandigheden te combineren. Over wie het topsportstatuut F krijgt toegewezen, beslist de selectiecommissie van het Topsportconvenant (samengesteld uit vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, VSF en BOIC). Het zijn de unisportfederaties die oordelen over de kwaliteit die de sportclubs bieden en de bereidheid van een school om een flexibel leertraject toe te passen en in te passen. Over het specifieke leertraject tijdens de reguliere schooltijd beslist de klassenraad.

Flexitrack

Je hebt enorm veel talent maar je komt niet in aanmerking voor een topsportstatuut? Geen nood, met het flexitrackprogramma van onze school krijg je de kans om topsport te combineren met studies waardoor je op beide vlakken hoog kan scoren.

Wat houdt het flexitrack precies in?
Een trajectbegeleider werkt in samenspraak met je ouders een passend en individueel leertraject uit. Je kan dan bijvoorbeeld tijdens de schooluren een extra training gaan volgen.
Dit flexibel leertraject wordt vervolgens voorgesteld aan de begeleidende klassenraad die het voorstel moet goedkeuren. Een gunstig advies krijg je van de klassenraad als je voldoet aan twee voorwaarden:
• een vrijstelling van lesuren mag geen negatieve invloed hebben op je leerprestaties
• de leerstof van de weggevallen lesuren kan door jou zelfstandig verwerkt worden

Inschrijvingen

Ben jij sportief? Ben jij sportminded? Ben jij het nieuwe (sport)talent? Adem jij sport?
Schrijf je snel in! Contacteer ons telefonisch op +32 11 96 05 96 voor een afspraak.